O nas

Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez linię lotniczą? Brytyjski sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki? Niemiecki diler sprzedał Ci wadliwe auto? Nie wiesz jak wycofać się z umowy timesharingowej? Zgłoś się po BEZPŁATNĄ pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, udzielają darmowych porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Jak się z nami skontaktować?
Za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej, drogą telefoniczną (22 55 60 118, dyżury prawników od pn. do pt w godz.: 10-14), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net)

W Europie bez granic, przy rosnącej mobilności przedsiębiorstw i konsumentów niezbędna jest ogólnoeuropejska wymiana informacji i doradztwo. W celu szybkiego, taniego i skutecznego rozwiązywania sporów transgranicznych w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii istnieją Europejskie Centra Konsumenckie (ECK) zrzeszone w jedną sieć ECC-Net.

Zadania sieci ECK

 • Informowanie konsumentów o możliwościach jakie stwarza Jednolity Rynek UE;
 • Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów/skarg konsumenckich związanych z transakcjami ponadgranicznymi;
 • Pomoc konsumentom w korzystaniu z pozasądowych procedur rozstrzygania sporów o zasięgu pan-Europejskim;
 • Pomoc w łatwym i świadomym korzystaniu z tych procedur w kontekście ponadgranicznym;
 • Współpraca wewnątrz sieci a także z innymi europejskimi sieciami takimi jak: FIN-NET (Financial Network), SOLVIT oraz Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych;
 • Dostarczanie informacji na temat krajowego i unijnego prawodawstwa oraz orzecznictwa;
 • Dostarczanie analiz porównawczych w zakresie cen, legislacji i innych kwestii istotnych dla konsumentów;
 • Dostarczanie Komisji Europejskiej informacji na temat problemów konsumenckich w UE.

Uwaga!

Do zadań ECK nie należy:

 1. Rozpatrywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą,
 2. Rozpatrywanie spraw pomiędzy polskim konsumentem a polskim przedsiębiorcą,
 3. Rozpatrywanie spraw spoza terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii.

Kliknij na swój kraj:

Sieć ECK

źródło: ec.europa.eu

Europejski program na rzecz konsumentów

Przyjęty przez KE, Europejski program na rzecz konsumentów, który zastąpił Strategie Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2013 wymienia najważniejsze środki, których podjęcie jest niezbędne, aby poprawić pozycję konsumentów na rynku i zwiększyć ich zaufanie.

Jednym z założeń programu jest wzmocnienie Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, tak by mogły one lepiej informować konsumentów o prawach przysługujących im w przypadku zakupów transgranicznych oraz pomagać im w rozwiązywaniu transgranicznych sporów.

Komisja Europejska wskazuje też „10 lepszych rozwiązań dla 500 milionów konsumentów” („10 better deals for 500 million Consumers”), m.in. obok ODR-internetowej platformy rozwiązywania sporów, czy zniesienia opłat za roaming, znajduje się informacja o pomocy udzielanej przez sieć ECC-Net z wyjaśnieniem, że 2/3 spraw, którymi do tej pory zajmowały się centra zakończyło się dla konsumentów pozytywnie.

Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego

10 better deals for 500 million Consumers

 

Historia rozwoju sieci Europejskich Centrów Konsumenckich European Centres Network (ECC-Net)

Sieć ECC-Net została utworzona w 2005 roku w wyniku połączenia dwóch istniejących poprzednio struktur: Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, inaczej zwanych "euroguichets" (fr.: "eurookienka" - od idei szybkiego i łatwego uzykiwania pomocy na podobieństwo okienka pocztowego czy kasy biletowej), oraz Europejskiej Sieci Pozasądowej (EEJ-Net), złożonej z tzw. clearing houses - centrów, które pomagały konsumentom rozwiązywać sprawy sporne.

Euroguichets  powstały w 1992 r. w państwach należących wóczas do Unii Europejskiej. Jednostki te prowadziły kampanie informacyjne, doradcze oraz promocyjne w obszarze spraw konsumenckich. Sieć miał na celu przełamywanie oporów konsumentów przed aktywnym uczestniczeniem w Jednolitym Rynku Europejskim.

Począwszy od roku 2001 w państwach członkowskich Unii i w Norwegii oraz Islandii rozwinęła się sieć EEJ-Net, której celem było pomaganie i doradzanie konsumentom w realizacji ich praw w rozstrzyganiu sporów o charakterze transgranicznym (cross-border cases). Ośrodki te funkcjonowały jako sieć, co pozwalało na efektywną wymianę informacji i skuteczne działanie. Początkowo był to roczny projekt pilotażowy, później został przedłużony do 2003 roku.

Działalność EEJ-Net polegała na informowaniu konsumentów o istnieniu ADR (Alternative Dispute Resolution Mechanisms, out-of-court-settlement of consumer disputes), w tym także pomocy przy wypełnianiu formularzy skargi, gromadzeniu wymaganych dokumentów, wskazywaniu właściwości sądów oraz znalezieniu podstawy prawnej, następnie monitorowaniu przebiegu sporu. Były to tzw. Clearing House.

Na początku 2005 r. nastąpiło połączenie obu wyżej opisanych sieci. Zadania i projekty prowadzone w ramach poszczególnych sieci zostały skoordynowane i powierzone zjednoczonej sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce


 

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) zostało powołane do życia w styczniu 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

ECK jest odpowiedzialne za rozpowszechnnianie informacji o systemie ochrony konsumentów na wspólnym rynku europejskim oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

ECK ściśle współpracuje z europejskimi i krajowymi władzami oraz organizacjami w sektorze ochrony konsumentów. ECK stanowi zarazem łącznik pomiędzy indywidualnymi konsumentami mieszkającymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej a różnymi organizacjami i władzami rozwiązującymi problemy konsumentów w wymiarze indywidualnym i publicznym.

Zadania ECK

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., wśród polskich konsumentów rośnie zapotrzebowanie na wiedzę na temat rynku towarów i usług dostępnych w pozostałych krajach członkowskich oraz Norwegii i Islandii. ECK stara się popularyzować możliwości jakie dla konsumenta stwarza jednolity rynek Unii Europejskiej, a także pomagać w dochodzeniu praw konsumenckich w ramach jednolitego rynku.

ECK umożliwia szeroki dostęp do informacji, a także upowszechnia tematykę konsumencką. Łączy projekty krajowe (informowanie i udzielanie porad) z unijnymi (sprawy transgraniczne i udzielanie porad w odniesieniu do innych państw członkowskich UE).

Zadania:

 • budowanie wiedzy konsumentów poprzez przekazywanie informacji o dostępnych środkach prawnych w kraju oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii;
 • poradnictwo prawne;
 • polubowne rozwiązywanie skarg transgranicznych (cross-border cases);
 • popularyzacja pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów (ADR);
 • prowadzenie wspólnych z mediami akcji o tematyce konsumenckiej;
 • wspieranie kampanii informacyjnych na szczeblu unijnym;
 • gromadzenie szczegółowych informacji o instytucjach Unii Europejskiej i poszczególnych systemach prawnych państw członkowskich oraz o historii prawa konsumenckiego;
 • informowanie przedsiębiorców i innych środowisk opiniotwórczych o prawach oraz obowiązkach konsumentów;
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych;
 • ścisła współpraca w ramach sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net);
 • współpraca z innymi sieciami europejskimi takimi jak: Solvit i FIN-NET.

 

Nasz zespół

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce jest grupą ekspercką, w której skład wchodzą:

Piotr Stańczak

Piotr Stańczak - Dyrektor ECK Polska

Karol Muż

Karol Muż - Prawnik, koordynator obsługi spraw

Magdalena Krużyńska

Magdalena Krużyńska - Prawnik
Magdalena.Kruzynska@konsument.gov.pl

Magda Witan

Magda Witan - Doradca

Katarzyna Słupek

Katarzyna Słupek - Specjalista ds. komunikacji

Joanna Sołtan

Joanna Sołtan - Asystent ds. PR
Joanna.Soltan@konsument.gov.pl

Piotr Esse

Piotr Esse - Informatyk/Administator strony internetowej

Katarzyna Mizerska - Asystent administracyjny