ECC-Net

W jakich wypadkach ECC-Net współpracuje z niemieckim sądem polubownym w sprawach transportowych?

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) przekazuje sprawy przeciwko niemieckim przewoźników do centrum właściwego dla miejsca ich zarejestrowania – ECK Niemcy. Niemieckie centrum podejmuje próbę kontaktu ze skarżonym przedsiębiorcą. W sytuacji, w której niemożliwe jest uzyskanie polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem sieci, ECC-Net (przewoźnik nie odniósł się do skargi lub odmówił uznania roszczenia) ECK Niemcy przesyła skargi do Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP) – niemieckiego sądu polubownego w sprawach transportowych.