Czym jest baza ADR?

Baza systemów ADR prowadzona przez Komisję Europejską stanowi wykaz ciał zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów o charakterze konsumenckim. Informację na temat notyfikowanych systemów ADR są gromadzone, aktualizowane i udostępniane poprzez specjalnie do tego przeznaczoną bazę danych.

Baza pozwala wyszukać podmioty ADR-owe, które są właściwe w obrębie danego kraju do przeprowadzenia polubownej procedury rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Baza umożliwia również konsumentom, przedsiębiorcom i organizacjom konsumenckim określenie najwłaściwszej dostępnej pozasądowej metody rozwiązywania sporu, pozwala także na porównywanie różnych modeli systemów ADR, działających w krajach członkowskich oraz na budowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy europejskimi systemami ADR.

W Polsce notyfikacją systemów ADR i aktualizacją danych w bazie ADR Komisji zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy asyście ECK Polska