Jak znaleźć się w bazie ADR?

W zależności od tego, jaką metodę polubownego rozwiązania sporu dane ciało zapewnia (mediacja, arbitraż, konsyliacja czy np. sąd polubowny) zastosowanie będzie mieć jedno z dwóch zaleceń wydanych przez Komisje Europejską – Zalecenie Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. dotyczące zasad stosowanych przez organy odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich, bądź Zalecenie Komisji 2001/310/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. dotyczące zasad stosowanych przez organy pozasądowe odpowiedzialne za polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Celem znalezienia się w bazie systemów ADR Komisji Europejskiej należy wypełnić niezbędny formularz zgłoszenia opracowany na podstawie odpowiedniego zalecenia Komisji. Formularz pozwala na weryfikację oraz przedstawienie swojej działalności przez ciało ADR pod względem wypełniania zasad sformułowanych w Zaleceniu. Formularz wypełniony przez ciało ADR-owe jest następnie weryfikowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie, które sprawdza jego kompletność oraz zgodność procedury z wymogami Zalecenia.

Misją centrów ECC-NET, do której to sieci należy Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, jest m.in. niesienie konsumentom praktycznej pomocy w dochodzeniu roszczeń za pośrednictwem procedur pozasądowych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jest podmiotem reprezentującym RP w zakresie zgłaszania ciał pozasądowego dochodzenia roszczeń do Komisji Europejskiej, celem włączenia ich do komisyjnej bazy ADR.