Postępowanie w przypadku drobnych roszczeń

Z dniem 1 stycznia 2009 została wprowadzona nowa europejska procedura sądowa w sprawach drobnych roszczeń. Ma ona na celu usprawnienie i uproszczenie rozwiązywania sporów transgranicznych powstałych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. Postępowanie zostało uregulowane Rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

 

Drobne roszczenia to:

 • żądania w sprawach cywilnych lub handlowych (w tym także konsumenckich),
 • w których wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 2.000 EUR (w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału).

 

UWAGA!

Należy pamiętać, że rozporządzenie 861/2007/WE nie ma zastosowania do spraw dotyczących:

 • stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych
 • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych
 • postępowań upadłościowych, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań układowych oraz innych analogicznych postępowań;
 • ubezpieczeń społecznych
 • sądownictwa polubownego
 • prawa pracy
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych
 • naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

 

W postępowaniu wykorzystuje się cztery standardowe formularze będące załącznikami do ww. rozporządzenia. Procedura ma charakter pisemny, chyba że sąd uzna za niezbędne przeprowadzenie rozprawy. Regulacja ustanawia również terminy obowiązujące strony i sąd w celu przyspieszenia postępowania.

 

Formularze:

 • FORMULARZ A - Formularz pozwu
 • FORMULARZ B - Wezwanie sądu lub Trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwu
 • FORMULARZ C - Formularz odpowiedzi
 • FORMULARZ D - Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń

 

Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej w Europejskim Atlasie Sądowniczym w Sprawach Cywilnych.

procedura drobnych roszczeń
fot. Morguefile.com

Zarys Procedury

Uruchomienie procedury nie wymaga udziału profesjonalnego prawnika (brak przymusu adwokackiego/radcowskiego).

 1. W pierwszej kolejności należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek na formularzu, który jest załącznikiem do rozporządzenia (Formularz A, Załącznik I). Wniosek powinien zawierać konieczne szczegóły sprawy oraz określenie żądanej sumy pieniężnej.
 2. Wniosek należy złożyć odpowiednią drogą (właściwą dla kraju, w którym sprawa jest prowadzona).
 3. Jeśli okaże się, że przedmiot sporu wykracza poza zakres rozporządzenia, wnioskodawca będzie miał możliwości wycofania sprawy albo zostanie ona poprowadzona stosownie do procedury obowiązującego dla tego rodzaju spraw w danym państwie.
 4. Rozporządzenie umożliwia korektę lub uzupełnienie wniosku na Formularzu B stanowiącym Załącznik II.
 5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia sąd przesyła pozwanemu formularz odpowiedzi wraz z kopią dokumentacji sprawy (Formularzu C, Załącznik III), w terminie 14 dni, pocztą, pismem za potwierdzeniem odbioru.
 6. Pozwany powinien przesłać swoją odpowiedź na wypełnionym Formularzu C, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
 7. Kopia odpowiedzi jest przekazana przez sąd powodowi w ciągu 14 dni od jej otrzymania wraz z dokumentacją.
 8. Istnieje możliwość zgłoszenia w tym samym trybie i na tych samych zasadach powództwa wzajemnego (wówczas pozwany wypełnia ww. Formularz A).
 9. Na wydanie wyroku sąd ma 30 dni od otrzymania odpowiedzi od pozwanego (albo od powoda, jeśli pozwany zgłosił roszczenie wzajemne). Przed wydaniem orzeczenia sąd może wystąpić o dodatkowe informacje albo zadecydować o przeprowadzeniu dowodów w sprawie lub też o wezwaniu stron na przesłuchanie. W takich wypadkach orzeczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy albo od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji. Sąd wydaje swoje orzeczenie nawet, jeśli strony nie odpowiedzą na czas.
 10. Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania (z wyjątkiem Danii). Na wniosek jednej ze stron sąd lub trybunał - bez dodatkowych opłat - wydaje zaświadczenie, dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń - Formularz D w Załączniku IV.

 

Więcej informacji na temat na temat Rozporządzenia 861/2007/WE i jego stosowania na stronie:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_pl.htm?countrySession=23&