Zapoznaj się z pakietem notyfikacyjnym

Jeżeli po weryfikacji swojej działalności na podstawie właściwego zalecenia Komisji Europejskiej ciało ADR uzna, iż spełnia kryteria pozwalające na zgłoszenie go do bazy Komisji Europejskiej, powinno wypełnić formularz aplikacji dotyczący Zalecenia 98/257/WE lub Zalecenia 2001/310/WE i przekazać go do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, na adres:

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Na początkowym etapie formularz aplikacji jest badany przez ECK Polska w trybie postępowania sprawdzającego, weryfikowana jest jego kompletność oraz zgodność z wymogami określonymi w Zaleceniu. Badane jest m.in. czy organ zabezpiecza na rzecz stron sporu minimum gwarancji jakości postępowania, tzn. czy realizowane są takie zasady jak np. zasada bezstronności/niezależności, zasada przejrzystości, zasada skuteczności, zasada reprezentacji czy zasada legalności.

Kiedy ECK ustali, że organizacja i funkcjonowanie ciała ADR nie budzi istotnych zastrzeżeń co do zgodności z Zaleceniem Komisji Europejskiej, wówczas przekazuje ono wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z rekomendacją zgłoszenia ciała ADR do Komisji Europejskiej.

Celem uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie postępowania notyfikacyjnego, przebiegu procedury oraz postępowania sprawdzającego zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą poszczególnych trybów zgłoszeniowych.

1. Dokumenty dotyczące procedur prowadzących do rozwiązania sporu poprzez aktywną interwencję strony trzeciej – proponującej lub narzucającej dane rozstrzygnięcie (np. arbitraż)

 

2. Dokumenty dotyczące procedur polegających na próbie przekonania stron, co do znalezienia rozwiązania sporu w drodze wzajemnego porozumienia (np. mediacja)